2022 09 16 algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Seniorenvereniging Heythuysen.

Vrijdag 16 september jl. hadden we onze algemene ledenvergadering in De Bombardon.
Wij werden verrast door een grote opkomst van ca 100 leden. Bij de opening uitte de voorzitter zijn zorgen over de ontwikkelingen in de wereld en m.n. ook de forse aantasting van de koopkracht voor iedereen en zeker voor de ouderen. Worden elders in het bedrijfsleven en bij de overheid de lonen sterk aangepast, bij de gepensioneerden is de indexering aanzienlijk minder ! Meer dan ooit is het van groot belang dat de belangen van ouderen behartigd worden, zowel in Leudal, als de provincie en zeker ook op landelijk niveau.
De gebruikelijke agendapunten zoals notulen en jaarverslag en financieel verslag werden behandeld. Met betrekking tot de financiën over 2021 was er een discussie over de reserve van de vereniging in relatie tot de contributie. In de voorjaarsvergadering van maart 2023 komt het bestuur met een voorstel. De kascommissie adviseerde positief over het financieel verslag. Bij de bestuursverkiezing werden Ine Cranen-van Lierop en voorzitter Joos Jenniskens herkozen. Met betrekking tot de herverkiezing van de voorzitter werd duidelijk aangegeven dat dat slechts voor één periode is. Onze vereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Na een toelichting op het jaarprogramma voor de resterende maanden van 2022 was het woord aan Har Boonen, voorzitter van Heitser Burenhulp met een toelichting op de gang van zaken.
Na de pauze werd de vergadering muzikaal afgesloten door troubadour Peter Gerts.