2015 jaarvergadering

09 mrt 2015

 Een paar zaken uit de jaarlijkse ledenvergadering 6 maart 2015

Op 6 maart werd de algemene ledenvergadering 2015 gehouden in de Bombardon. Het werd een goed bezochte vergadering.

Onze voorzitter Joos Jenniskens refereerde in zijn openingswoord aan de roerige tijden waarin we momenteel leven en benoemt een aantal zaken die onze vereniging bezig houden.

  • Hij verwijst naar onze VOA’s, die bij eventuele keukentafelgesprekken zeer nuttig werk kunnen verrichten.
  • Afgelopen jaar is op initiatief van de seniorenvereniging de Stichting Heitser Burenhulp tot stand gekomen.
  • De komende jaren kunnen er financieel problemen ontstaan als de gemeente blijft bij haar voornemen om de subsidie met 50% te verlagen.
  • Ook binnen de KBO is er van alles aan de hand. Er vinden gesprekken plaats tussen de Unie KBO en de POCB om te komen tot een verdergaande samenwerking.
  • De voorzitter beëindigt zijn openingswoord met het bedanken van alle vrijwilligers van de vereniging. Een speciaal woord van dank richt hij tot de oud-secretaris, Peter v.d. Borne, die zich in het afgelopen jaar heeft bezig gehouden met de totstandkoming van de Stichting Heitser Burenhulp.
  • Vervolgens dankt de voorzitter al degenen die een bijdrage hebben geleverd aan een succesvol ledenjaar voor de vereniging.

 Het bestuursvoorstel om de contributie ongewijzigd te handhaven op € 20,00 per persoon per jaar wordt bij acclamatie goedgekeurd.

 Helms Keuning-Jaspar wordt met goedkeuring van de vergadering herbenoemd voor de duur van een jaar. Het bestuur kijkt uit naar een kandidaat, die haar kan vervangen.
Thérèse v.d. Heijde-Sentis wordt bij acclamatie herbenoemd.
Greta v. Lier stopt na 10 jaar lidmaatschap als bestuurslid.
Het bestuur heeft in de persoon van Tonnie Horstermans een waardige kandidaat opvolger gevonden en stelt de vergadering voor haar te benoemen in het bestuur. Zij wordt met acclamatie benoemd.

De voorzitter vraagt aan de voorzitter van de Stichting Heitser Burenhulp, de heer Har Boonen, om een korte presentatie te geven over de stand van zaken.
De heer Har Boonen introduceert de internetsite van de stichting en licht aan de hand van deze site de stand van zaken rondom de stichting toe.

 Afscheid Greta van Lier.

Aan het einde van de vergadering wordt ons scheidende bestuurslid, Greta van Lier, in het zonnetje gezet.
Als eerste neemt dhr. K. Renierse, regiovoorzitter van KBO Midden-Limburg, het woord en bedankt Greta voor haar jarenlange inzet voor de vereniging en voor de KBO, met name voor een van de belangrijkste onderdelen namelijk het Meer Bewegen voor Ouderen. Als blijk van waardering krijgt zij de Zilveren Speld van de KBO uitgereikt met de daarbij behorende oorkonde.
Daarna gaat voorzitter Joos Jenniskens uitvoerig in op de werkzaamheden die Greta heeft verricht voor de seniorenvereniging. Hij roemt haar maatschappelijke betrokkenheid en noemt de vele bestuurlijke activiteiten die Greta de afgelopen jaren op zich heeft genomen. Ook refereert hij aan haar benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau in 2014. Joos besluit zijn betoog met een welgemeend dankjewel en biedt Greta een couvert en een mooie bos bloemen aan.
In haar dankwoord geeft Greta aan dat ze alle werkzaamheden altijd met veel plezier heeft gedaan en dat ze als vrijwilliger zeker inzetbaar blijft.

Na afloop van de vergadering verraste singer-songwriter Thomas Pieters de aanwezigen met een humoristisch optreden.
Op de website Thomas Pieters kunt U een aantal liedjes beluisteren.

Klik hier om naar foto’s van de ledenvergadering  te gaan.

Reacties