Algemene ledenvergadering 

Op woensdag 29 maart 2023 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Seniorenvereniging plaats.
Deze vergadering wordt gehouden in De Bombardon, St. Antoniusstraat 2, te Heythuysen,
aanvang 19.00 uur.
Inloop en ontvangst met koffie/thee en vlaai vanaf 18.30 uur.
AGENDA.
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag algemene ledenvergadering van 16 september 2022
4. Jaarverslag 2022
5. Financieel verslag 2022
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Benoeming leden kascontrolecommissie 2023.
8. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2023.
9. Toelichting programma 2023.
10. Bestuursverkiezing
Volgens rooster zijn in 2023 aftredend Tonnie Horstermans en Peter Naaijkens, beiden
stellen zich niet herkiesbaar.
Wij wijzen u erop dat elk lid van de vereniging zich kandidaat kan stellen voor een van de
vacante bestuursfuncties. Een voordracht hiervoor kan tot uiterlijk één uur voor aanvang
van de vergadering bij de secretaris worden ingeleverd. Een dergelijke voordracht dient
voorzien te zijn van een akkoordverklaring van de kandidaat en moet ondertekend zijn
door tenminste 5 andere leden
11. Info over Stichting ‘Heitser Burenhulp’ door Har Boonen, voorzitter.
12. Rondvraag
13. Sluiting
Pauze.
14. Lezing van Drs P.R. (Rob) Eijkelenboom.
Het belang van voldoende bewegen voor senioren en hoe dan?
Rob is werkzaam als sportarts in het Laurentius ziekenhuis in Roermond en in het
VieCuri Medisch Centrum in Venlo.
Van harte nodigen wij u uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Heel leuk u weer te
kunnen begroeten.
Namens het bestuur van de Seniorenvereniging Heythuysen
De secretaris, De voorzitter,
Bert van Tilburg Joos Jenniskens