Privacybeleid

Seniorenvereniging Heythuysen (verder te noemen de Seniorenvereniging) verwerkt persoonsgegevens en vindt de bescherming van uw persoonsgegevens heel belangrijk. In dit privacybeleid willen we u helder en transparant informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer mensen of organisaties persoonsgegevens van anderen in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor de Seniorenvereniging. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid geven wij aan hoe de Seniorenvereniging voldoet aan de wetgeving.

Wat betekent dat in ieder geval

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Van wie verwerkt de Seniorenvereniging persoonsgegevens?

De seniorenvereniging verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • leden en vrijwilligers;
 • mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van de Seniorenvereniging;
 • mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door de Seniorenvereniging georganiseerde activiteiten en/of acties;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie;
 • het aanmelden als lid bij KBO Limburg;
 • subsidieaanvraag.

Voor de administratieve doeleinden heeft de Seniorenvereniging de volgende persoonsgegevens nodig:

 • voorletters en voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de Seniorenvereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat het lidmaatschap duurt en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het registreren als lid bij KBO Limburg;
 • het doen van een subsidieaanvraag.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. Wij dragen er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Seniorenvereniging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.

De Seniorenvereniging verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. De Seniorenvereniging verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen de Seniorenvereniging kunnen degenen die belast zijn met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook daartoe aangewezen leden van de Seniorenvereniging kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd: wie heeft toegang tot de ledenadministratie en hoe gaat de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen: wij wisselen geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij daarmee een gerechtvaardigd doel gediend wordt en met de externe partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die belast zijn of worden met de uit te voeren werkzaamheden en mensen die bij de behandeling worden betrokken, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens;
 • alle personen die namens de Seniorenvereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • technisch: binnen www.senioren-heythuysen.nl wordt beveiligingstechnologie toegepast; op onze website wordt gebruik gemaakt van beveiligingscertificaten om de veiligheid van uw gegevens te borgen; bij het delen van gegevens met verwerkers voor de uitvoering van onze dienstverlening worden bestanden versleuteld verzonden; alle maatregelen worden toegepast binnen de richtlijnen van ons privacybeleid en zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die de Seniorenvereniging heeft verwerkt. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

De Seniorenvereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, in meer algemene zin vragen hierover heeft of contact met ons wilt opnemen dan kan dit bij het secretaris van de Seniorenvereniging. Maak hiervoor zoveel mogelijk gebruik van het formulier op de website.

Aantal keer bekeken: 581